ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเตาเผาขยะปลอดมลพิษรุ่น DI 8000

1. เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาขยะและวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่นก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ

2. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทำด้วยเหล็กหนา มม. แข็งแรงทนทาน  

3. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. ทนความร้อนสูง 1,260องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

4. พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มม. ก่อทับด้วยคอนกรีตทนไฟหนา 100 มม. ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส

5. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สองทำด้วยเหล็กหนา มม. แข็งแรงทนทาน

6. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. ทนความร้อนสูง 1,260องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

7. ประตู โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา มม. แข็งแรงทนทาน ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม.ทนความร้อนได้สูงที่ 1,260 องศาเซลเซียส

8. ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 2มม. สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 125 มม. ทนความร้อนสูง 1,260 องศาเซลเซียส โดยมีช่องเปิดได้ ไว้สำหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ

9. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่หนึ่ง ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oilหรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h  มอเตอร์ไฟฟ้า    400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KVควบคุมการทำงานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

10. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่สอง ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oilหรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h  มอเตอร์ไฟฟ้า    400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KVควบคุมการทำงานโดย Two Stage (HIGH-LOW-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

11. พัดลมอัดอากาศในในห้องเผาที่หนึ่งและห้องเผาที่สอง ระบบไฟฟ้า AC 2 Poles 50/60 HZ มอเตอร์ไฟฟ้า 650 วัตต์ อัตราการหมุน 2950 รอบต่อนาที อัตราการเป่าอากาศ 25 ลบ.ม/นาที มีขนาด 0.75 แรงม้า สามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Single Phases 220 V.

12. ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร 150 ลิตร

13. ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติ แสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0 - 1,200 องศา-เซลเซียสและปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย

14. ระยะเวลาการทำงานของห้องเผาที่สองไม่น้อยกว่า วินาที (Retention Time)

15. ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

16. มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า และทำความสะอาดภายในตัวเตา ชุด

17. การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาขยะปลอดมลพิษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

17.1 รับประกัน 2 ปีนับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาขยะไร้มลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติ แก้ไขให้จนเตาเผาขยะปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

17.2 ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาขยะไร้มลพิษทุก 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดการ    รับประกัน

17.3 จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะปลอดมลพิษจน  สามารถ    ใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

17.3.1 จัดอบรมการใช้งานเตาเผาขยะปลอดมลพิษอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด การกำจัดมลพิษ

17.3.2 จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาขยะปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาขยะปลอดมลพิษทั้งระบบ

17.3.3จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาขยะจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

17.4  มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น  2 ชุด

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาขยะปลอดมลพิษ

1. คุณภาพเตาเผาขยะปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เตาแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

3. เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง และมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน 5.5 ตัน

4. มีรายงานการตรวจวัดมลพิษ จากปล่องเตาเผาขยะไร้มลพิษในรุ่นที่นำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผา ด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงาน US.EPA  คำนวณเทียบที่สภาวะอากาศแห้ง อุณหภูมิและความดันมาตรฐานและออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7

โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาขยะของ แดแฮไทย เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตามูลฝอย โดยมีค่าดังนี้

  

ผลการตรวจวิเคราะห์ของ แดแฮไทย 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์

ส่วนในล้านส่วน

30

17.01

15.97

ก๊าซออกไซค์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซค์

ส่วนในล้านส่วน

250

250.95

235.68

ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

ส่วนในล้านส่วน

136

142.85

134.16

ฝุ่นละออง

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

400

74.36

69.83

ค่าความทึบแสง

%

20

0

-

 

 5. ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

6. สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. (ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ เฟส)

7. ห้องเผาไหม้ที่สอง มีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง มีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศ ทำมุม 45องศา ช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซ กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ ได้อย่างหมดสิ้น

8. สามารถป้อนขยะได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ตัน

9. สามารถเผาไหม้ได้ทั้งแบบเผาครั้งเดียวโดยอัตโนมัติหรือเผาแบบป้อนขยะเข้าเตาอย่างต่อเนื่อง

10. สามารถเผาได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้งโดยไม่ต้องคัดแยกก่อนการเผา

 

 

 

 
เตาเผาขยะปลอดมลพิษ
DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ :  304  หมู่ 8 : ตำบล ปงแสนทอง : อำเภอ เมือง : จังหวัด ลำปาง     
     มือถือ :  0-8188-18990 ,Fax : 054-361061
อีเมล : daehaethai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.daehaethai.com