ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


มาตรฐานคุณภาพอากาศ

มาตรฐานคุณภาพอากาศ

       ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแสดล้อมที่เป็นพิษ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง ที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากน้ำเสีย ขยะ การกำจัดขยะด้วยการเผาที่ไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่การเผาศพด้วยการเผากลางแจ้งหรือการเผาจากเตาเผาศพที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะก่อให้เกิดมลพิษจำพวกก๊าซ กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรค และมลพิษอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ นำมาซึ่งความเจ็บไข้ สุขภาพเสื่อมโทรม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

      แด แฮ ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงผลิตเตาเผาศพและเตาเผาขยะให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามคุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานครพ.ศ.2544และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ.2546 

         ดังรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผาศพและปล่องเตาเผาขยะของแด แฮ ไทย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
 

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียด

     ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแสดล้อมที่เป็นพิษ ถือว่าเป็นปัญหา ที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง ที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากน้ำเสีย ขยะ การกำจัดขยะด้วยการเผาที่ไม่ถูกต้อง

หน้า 1/1
1
[Go to top]DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ :  304  หมู่ 8 : ตำบล ปงแสนทอง : อำเภอ เมือง : จังหวัด ลำปาง     
     มือถือ :  0-8188-18990 ,Fax : 054-361061
อีเมล : daehaethai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.daehaethai.com